Gestió Integrada de Plagues

Gestió Integrada de Plagues (GIP)

La gestió integrada de plagues (GIP) promou els mecanismes naturals de control de plagues, malalties i males herbes amb la possibilitat d’utilitzar productes fitosanitaris de manera raonada, per a cercar la mínima alteració possible dels ecosistemes i l’òptim rendiment de les collites, en línia amb els requeriments legals de la Unió Europea.

És per aquests motius que l’1 de gener del 2014 tots els agricultors professionals han d’aplicar els principis de la GIP en les seves explotacions.

Aquests principis de la GIP quedaran recollits en una guia per a cada cultiu o grup de cultiu, que es publicarà oficialment.

Formació dels aplicadors

Tots els aplicadors de productes fitosanitaris d’ús professional han de disposar de com a mínim del carnet d’aplicador de nivell bàsic.

Els agricultors que disposin de personal auxiliar que faci tractaments a la pròpia explotació o facin tractaments a tercers han de disposar del carnet d’aplicador de nivell qualificat.

Quadern d'Explotació

El titular de l’explotació ha de disposar d’un quadern d’explotació on ha d’anotar les dades generals d’aquesta, el nom de l’assessor en GIP (si s’escau) i de les persones aplicadores, així com els equips d’aplicació de productes fitosanitaris que utilitza.

També ha d’anotar en un registre tots els tractaments fitosanitaris realitzats a cada parcel·la.

Assessorament en GIP

Per a ajudar a prendre adequadament les decisions fitosanitàries, l’agricultor haurà de disposar d’un assessor en GIP que estigui reconegut. No necessitaran assessor en GIP aquelles explotacions i/o tipus de produccions que es consideri que tenen un baix consum de productes fitosanitaris. Ja es compleix amb l'assessorament si pertany a una ADV o s'està certificat en Producció Integrada o Producció Ecològica.

En www.gencat.cat/agricultura/sanitat i més directament a l’adreça web següent: http://bit.ly/perassgestiointegradaplagues trobareu la llista dels assessors en GIP reconeguts a Catalunya.

En les explotacions que hauran de tenir assessor, es substitueix el quadern d’explotació pel document d’assessorament que haurà de ser validat, dos cops a l’any, per l’assessor esmentat.

Model de Quadern d'Explotació

En www.gencat.cat/agricultura/sanitat trobareu un model de quadern d’explotació que podeu emprar.

Quadern d'Explotació Telemàtic

Documents associats al Model de Quadern d'Explotació (Sistemes alternatius a la lluita química)


Documents que ha de guardar el titular de l'explotació durant 3 anys

1. El quadern d’explotació.
2. El document d’assessorament, signat per l’assessor i el titular de l’explotació (si s’escau).
3. Els certificats d’inspecció dels equips d’aplicació.
4. Els contractes amb les empreses de tractaments (si s’escau).
5. Les factures de la compra dels productes fitosanitaris.
6. Els resultats de les anàlisis de residus de productes fitosanitaris fets a l’explotació.
7. Els comprovants o rebuts de lliurament dels envasos a un gestor de residus o a SIGFITO.

Evitem riscos

1.- Protecció de les aigües: Per evitar contaminacions de les aigües i el medi ambient, cal adoptar unes mesures preventives en la realització dels tractaments com guardar una franja de seguretat sense tractar de 5 m a masses d’aigua superficials, (exceptuant les sèquies per al reg) i de 50 m a punts de captació d’aigua de consum humà.

2.- En l’emmagatzematge: Els productes fitosanitaris per a ús professional s’han de guardar en armaris tancats o habitacions ventilades tancades amb clau i no han de ser accessibles a menors d’edat.

3.- Els envasos buits cal lliurar-los, un cop nets (es recomana el triple rentat), a un gestor de residus o a un punt de recollida de SIGFITO.

4.- Els equips d’aplicació de més de 100 litres de cabuda s’han de registrar al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) i passar inspeccions a les ITEAF cada 5 anys.

Calendari per als agricultors

• Vigent
- Quadern d’explotació.
- Mesures de protecció d’aigües.
- Mesures en l’emmagatzematge.
- Gestió dels envasos buits.
- Carnet d’aplicador.
- Aplicar els principis de la gestió integrada de plagues (GIP).
- Seguir les guies GIP de cada cultiu.
- Tenir assessor en GIP (si s’escau).

• 26 de novembre de 2015
- Carnet d’aplicador per a comprar productes fitosanitaris d’ús professional.

• 26 de novembre de 2016
- Tots els equips d’aplicació de fitosanitaris han d’estar inspeccionats.

Calendari per als agricultors

- Directiva 2009/128/CE, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitaris per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.
- Reial Decret 1702/2011, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació dels productes fitosanitaris.
- Reial Decret 1311/2012, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Més informació

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Soldebre i Secció de Crèdit, S.Coop.C.L.
Tel (+34) 977 502 184 - Fax (+34) 977 502 561 - soldebre@soldebre.es

Codi HTML5 vàlid Vàlid CSS3

Disseny Web Ofitec Tècnica © 2012 - 2019